Select Page

Ubushakashatsi radio Ijwi ry’ivyizigiro yabatororokanirije burerekana ko guhora uhobera umwana wawe bituma umwana akura aciye ubwenge

Ivyigwa bishasha dukesha abashakashatsi bo Kwivuriro ‘’ Children’s Hospital in Ohio’’ ryo mugihu ca Leta zunze ubumwe za America, birerekana ko mugihe umuvyeyi akomeza umuco wo kuza arahobera umwana wiwe bituma umwana akura neza kandi n’ ubwonko bwiwe bugakora neza.

Umuhinga yitwa Collet Smart, yakoze ubushakashatsi butari buke yerekana akamaro kuko umuvyeyi ahobera umwana wiwe hoba mugihe amusezeye bagira batandukane canke mu gihe babonanye hari haciye umwanya batari kumwe.

Uyo muhinga aravuga kandi ko ari vyiza ko umuvyeyi ahobereye umwana wiwe yoreka umwana akaba ariwe yigenera umwanya bagomba kurekuranirako, kabone naho yoba ariko aranyaruka. Avuga ko mugihe umuvyeyi ahobereye umwana yiruka ntamuhe umwanya uhagije,  umwana aca asigara yiyumva nk’uwahebwe.

Uyo muhinga Collett, aravuga atanga akarorero ko abana bakuze barerwa  n’abavyeyi bafise uyo muco wo guhobere(kugumbira) abana babo usanga barakuranye indero, bagakunda cane abavyeyi babo n’abandi bantu, ko kandi usanga agace kubwonko  kitwa hippocampus gakora neza. Ako gace ko mu bwonko kakaba ariko gafasha umuntu kwiga neza no kwibuka ivyo aba yarize canke yarabonye.

Umuhinga Collett aravuga ko guhobera bifise akandi kamaro kanini cane mu magara y’abantu. Umuvyeyi mu gukora ku mwana wiwe akivuka, abigereranya nk’intambwe yambere ituma umwana akura.

Aravuga kandi ko mugihe umuvyeyi afashe nk’iminota 15 ahobera abana biwe imbere yuko baja kuryama bituma Abana barara neza, harimo no gukura neza.

Umuhinga yakomeje avuga ko kugira habeho urukundo, hagomba kubaho no gukorwaho. Kugira abana bakure bumva ko bakunzwe n’abavyeyi, ngo ningombwa ko abavyeyi bafata akanya ko kugumbira abana babo.