Select Page

Ikiganiro Gira Ico ushikirije – Ku munsi wa Kane 07-12-107

 

 

Mu Kiganiro GIRA ICO USHIKIRIJE co kuri uyu wa Kane igenekerezo rya 07 Munyonyo umwaka w’ 2017 , Radiyo ijwi ry Ivyizigiro yabateguriye ikiganiro kirambuye ku Muryango w’ Abarundi batuye muri Queensland, imwe muri Leta zigize igihugu ca Australia yakiriye Abarundi benshi.

Radiyo Ijwi ry’ Ivyizigiro ikazokwifashisha bamwe mu Barongozi b’ amashirahamwe, Amasengero Rukristo  akomakomeye asanzwe ahurirwamwo kandi yashinzwe n’ Abarundi kugira badufashe gusesangura bimwe mur’ ibi bibazo bikurikira.

  • Mbega n’ akahe kamaro ayo mashirahamwe, imirwi y’ akaranga n’ Imico kama, amasengero rukristu yagiye ashingwa n’ Abarundi batuye muri Queensland yoba afitiye cominoti y’ Abarundi batuye muriyo ntara.
  • Mbega n’ Izihe mbogamizi ayo mashirahamwe, canke amashengero rukristu yoba ahura nazo kugira bashobore kurangura imirimo biyemeje yo gufasha Abarundi batuye muri Queensland?
  • Mbega zoba ari mpamvu ki zoba zituma, Abarundi benshi batitabirira ibikorwa vyayo mashirahamwe n’ amashengero , Mugihe batumweho nko kwitabira ama nama canke se ibindi bikorwa?
  • Mbega n’ iki Abarundi batuye muri Queensland boba biteze kuri ayo mashirahamwe/amashengero?

 

Mu gice ca Kabiri, hamwe n’ abatumire bacu, tuzorabira hamwe Ingorane nyamukuru n’ ikizitera Abarundi batuye muri Queensland boba bakunda guhura nazo hoba mu gisata c’ Imico, Imibano n’ Ubutunzi, twongere turabire hamwe hokorwa iki kugirango izo ngorane abarundi baahura nazo zigabanuke?

Abatumire bacu Bakazoba ari abaserukira Ishirahamwe ry’ umuryango w’ abarundi, Ishirihamwe rya Diaspora y’ abarundi, Club Umuco, Pasitori Jonathan, na Pasitori Deo Mbanzamihigo.

Muri ico kiganiro, tuzoha ijambo kandi abo bose bifuza kugira ico bashikirije canke  bobaza Abatumire. Bashobora kuzoduhamagara muri uwo mwanya ku Numero zikurikira:

0469636900/ 0468370669

 

Ikiganiro kizotangura igihe c’ isaha zibiri z’ Ijoro.

 

Murahawe Ikaze Mwese